Leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden VTM B.V.

Artikel 1. Definitie

De termen zoals gehanteerd in de algemene voorwaarden luiden als volgt:
 1. VTM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VTM B.V., statutaire gevestigd en kantoorhoudende te (7949 AJ) Rogat aan het adres Industrieweg 19, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08070821;
 2. koper: de wederpartij die zaken koopt van VTM;
 3. overeenkomst: de overeenkomst  op basis waarvan VTM zaken levert aan koper; 
 4. zaken: alle op grond van de overeenkomst door VTM aangeboden, te leveren of geleverde zaken, daaronder uitdrukkelijk begrepen landbouwmachines en tractoren;
 5. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van VTM, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08070821.
 6. website: de website die is gepubliceerd op de domeinnaam
  vtm-machines.nl (danwel met een andere extensie) welke is uitgegeven door en het eigendom is van VTM; 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes, adviezen, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten van VTM.
 2. Het door de koper zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of (online) opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door koper gehanteerde inkoop- of algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 5. Eventuele afwijkingen van deze algemene  voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door VTM zijn bevestigd.
 6. VTM is gerechtigd de algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking aan de koper.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

Artikel 3. Aanbieding, offerte en overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes worden door VTM mondeling of schriftelijk uitgebracht.
 2. Mondelinge afspraken over een wijziging, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover VTM deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Alle aanbiedingen en offertes van VTM zijn vrijblijvend. Een door VTM verstuurde offerte is tot dertig (30) dagen na verzending geldig. Indien koper een aanbod aanvaardt, heeft VTM het recht om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Een offerte of Aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de Aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten – zoals maar niet uitsluitend notities, prospectussen, beschrijvingen, afmetingen, grafieken, afbeelding en tekeningen – blijven eigendom van VTM en zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend.
 6. Koper dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend maken.
 7. VTM wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 8. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VTM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VTM anders aangeeft.
 9. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door VTM aan koper een opdrachtbevestiging is verstuurd of koper akkoord heeft gegeven op de offerte van VTM.
 10. Indien de overeenkomst langs elektronisch weg (via de website) wordt aangegaan, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat koper het aanbod van VTM heeft aanvaard door de benodigde velden in te vullen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. VTM bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4. Verplichtingen koper 

 1. Koper is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die VTM aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de overeenkomst en/of waarvan koper weet of redelijkerwijs kan weten dat VTM die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de overeenkomst, ter beschikking te stellen aan VTM.
 2. Koper staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de overeenkomst anders voortvloeit, tegenover VTM in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VTM ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan koper weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door VTM van de overeenkomst van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt koper VTM van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
 4. Koper draagt zorg voor het voldoen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving en de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.
 5. Indien koper tekortschiet in de naleving van de verplichtingen in dit artikel en daaruit voor VTM extra kosten en/of werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is koper gehouden die kosten en schade aan VTM te vergoeden.

Artikel 5. Levering en onderzoek

 1. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar gelden enkel als indicatie en niet als fatale termijnen.
 2. Overschrijding van levertijden kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige jegens VTM aangegane verplichting. Koper is in geval van niet tijdige levering ook niet gerechtigd tot (gehele of gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst, noch tot weigering of terugzending van zaken. Annulering behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VTM. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper.
 3. Levering geschiedt door de zaken in het bedrijfspand van VTM ter beschikking te stellen (volgens de Incoterms 2010: Ex Works), tenzij schriftelijk of op de website anders is overeengekomen.
 4. De verzendkosten van zaken met een prijs van lager dan € 250,- komen altijd voor rekening van koper.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op koper over op het moment waarop zaken in de macht van koper worden gebracht.
 6. Het is VTM toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is VTM bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 8. Koper is verplicht direct na de levering van zaken grondig na te gaan of de prestatie van VTM deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 9. De zaken worden in ieder geval geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd, indien koper binnen een termijn van acht (8) dagen na de levering geen klacht heeft ingediend bij VTM of indien de koper het de geleverde zaken in gebruik neemt.
 10. Koper dient klachten schriftelijk onder vermelding van factuur- of pakbonnummer en onder opgave van redenen bij VTM in te dienen. Koper dient de betrokken zaken daarnaast voor inspectie aan VTM ter beschikbaar te stellen.
 11. Klachten schorten de betalingsverplichting van koper niet op.  
 12. Door VTM juist bevonden klachten leiden tot vervanging van de betreffende zaken of terugbetaling van de reeds betaalde prijs zulks naar inzicht van VTM. Koper heeft geen recht op een schadevergoeding. 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en annulering

VTM heeft, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
 1. een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de koper is ingediend;
 2. een verzoek tot faillietverklaring van de koper is ingediend;
 3. ten laste van de koper beslag is gelegd;
 4. een tot ontbinding en/of liquidatie van de koper strekkend besluit is tot stand gekomen;
Koper is verplicht om VTM onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen. 

Artikel 7. Eigendom

 1. Alle door VTM in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VTM totdat koper alle verplichtingen uit de met VTM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door VTM geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VTM veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om VTM daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VTM ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VTM gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens VTM bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval VTM zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VTM en door VTM aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VTM zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals  reis-, verzend-, transport-, douane-, aen verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 8. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van zaken, zal VTM conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet BTW en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 9. VTM baseert haar prijzen op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de geldende materiaalprijzen, de geldende staalprijzen en de gelende loonkosten.
 10. Als VTM na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten door de  verhoging van materiaal-, staal- en loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is VTM gerechtigd deze verhoging bij koper in rekening te brengen.  

Artikel 8. Prijzen

 1.  In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals  reis-, verzend-, transport-, douane-, aen verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van zaken, zal VTM conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet BTW en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 3. VTM baseert haar prijzen op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de geldende materiaalprijzen, de geldende staalprijzen en de gelende loonkosten.
 4. Als VTM na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten door de  verhoging van materiaal-, staal- en loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is VTM gerechtigd deze verhoging bij koper in rekening te brengen.  

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling van hetgeen koper VTM is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door VTM aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro.
 2. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen acht (8) dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na factuurdatum is koper van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die VTM op koper heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die VTM dient te maken ter incasso van hetgeen koper ten onrechte onbetaald laat, komen in dat geval voor rekening van koper. Daarnaast dient koper over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand aan VTM te voldoen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. VTM is bevoegd alle leveringen aan koper op te schorten, indien koper de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van VTM om schadevergoeding te vorderen.
 5. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering van de WSNP zijn de vorderingen van VTM op koper en de verplichtingen van koper jegens VTM direct opeisbaar.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van koper naar het oordeel van VTM daartoe aanleiding geeft, is VTM gerechtigd van koper (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door VTM te bepalen vorm. 

Artikel 10. Website en privacy

 1. VTM stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor VTM een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. VTM kan niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
 2. VTM streeft er naar haar website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar geeft daartoe geen garantie.
 3. VTM zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de website.
 4. Koper accepteert dat de zaken die op de website staan, door VTM worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of services van VTM.
 5. VTM respecteert de privacy van koper en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 6. Koper geeft VTM hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van VTM en op te nemen in een databestand dat VTM aanlegt in het kader van de overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
 7. Koper kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van VTM zijn opgeslagen, alsmede een verzoek in te dienen tot verwijdering uit het databestand.
 8. VTM spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. 

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De door VTM te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VTM kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt uitsluitend voor nieuwe zaken en voor een periode van twaalf (12) maanden na levering. Indien de door VTM geleverde zaak door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de (kortere) garantietermijn die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 3. Indien geleverde zaken fouten mochten vertonen waarvoor VTM verantwoordelijk is, is VTM verplicht – naar keuze van VTM – de zaken terug te nemen, te vervangen of te repareren.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen en VTM kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien schade in of aan een zaak is ontstaan als gevolg van:
  1. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
  2. slijtage door normaal gebruik;
  3. onjuiste behandeling en/of opslag;
  4. onderhoud door de koper en/of door derden;
  5. wijzigingen die zijn aangebracht door de koper en/of derden.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van VTM gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VTM en/of zijn ondergeschikte(n).
 6. VTM is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht zoals vermeld in artikel 14.
 7. Indien en voor zover koper enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en VTM te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 8. Aansprakelijkheid van VTM voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 9. VTM kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).
 10. De aansprakelijkheid van VTM is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van VTM in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot tweemaal de factuurwaarde van betreffende zaak, althans tot dat gedeelte van de zaak waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. Koper vrijwaart VTM voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen VTM en koper bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart koper VTM uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door koper aan VTM verstrekte gegevens. 

Artikel 12. Overmacht

 1. VTM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VTM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VTM niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van VTM daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van VTM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VTM niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien VTM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan het verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VTM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 3. Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 4. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van VTM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VTM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal, tenzij VTM het geschil voorlegt aan een buitenlandse rechter.
 6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.